Privacy verklaring

Data helpt om klanten beter in beeld te krijgen, de communicatiedoelgroep te definiëren en de markt te benaderen. Cäsar helpt bij het gebruik van data voor profileren, targeten en segmenteren door middel van onze producten, waaronder de Cäsar applicatie.

Voor het bereiken van onze doelen, het uitvoeren van overeenkomsten en het bieden van een goede service, verwerkt Cäsar op een aantal manieren persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en waarom we dat doen. Ook kun je lezen met wie je contact op kunt nemen bij vragen, waar je een klacht kunt indienen en welke rechten je hebt met betrekking tot de gegevens die Cäsar over jou verwerkt.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerkingen die Cäsar voor zichzelf uitvoert als verwerkingsverantwoordelijke. Als aanbieder van de Cäsar applicatie, een SaaS-oplossing, is Cäsar voor verwerkingen binnen die applicatie een verwerker. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door een gebruiker binnen de Cäsar applicatie, dan kun je je rechtstreeks wenden tot die gebruiker (die daarvoor verwerkingsverantwoordelijke is).

We staan er in zijn algemeenheid voor in dat Cäsar persoonsgegevens:

 • zorgvuldig en vertrouwelijk beheert en beveiligt;
 • niet langer of uitgebreider verwerkt dan noodzakelijk;
 • niet verkoopt aan derden.

1. Inschrijvingen op onze nieuwsbrief

Cäsar publiceert periodiek een nieuwsbrief. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de ingevoerde gegevens ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief en de opvolging van vragen, opmerkingen of klachten hierover.

Ook gebruiken we deze gegevens om het succes van onze nieuwsbrief te meten. Bijvoorbeeld door te bekijken of en wanneer de nieuwsbrief wordt geopend en bijvoorbeeld of door ontvangers op de links in de nieuwsbrief wordt geklikt.

Wij bewaren de gegevens van jouw aanmelding tot één jaar na de afmelding ten behoeve van de opvolging van vragen, opmerkingen of klachten.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig via de link die onderaan iedere nieuwsbrief is geplaatst.

2. Persoonlijk contact met ons

Berichten en gegevens van personen die ons benaderen, bewaren wij gedurende een periode van één jaar na de afhandeling van de vraag of het verzoek. Wij gebruiken persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daarom verzoekt of om je schriftelijk (per e-mail of post) te kunnen benaderen. In het kader van onze communicatie verwerken we jouw contactgegevens (tenminste voor- en achternaam en e-mailadres en de inhoud van jouw bericht).

De hierboven genoemde termijn geldt alleen voor algemene vragen en verzoeken. Ziet jouw contactopname op bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst of heb je een klacht, dan zijn andere bewaartermijnen van toepassing, zoals vermeld in het schema onderaan deze privacyverklaring.

3. Een overeenkomst met ons aangaan

Ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten verwerkt Cäsar de volgende gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres en mogelijk andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van onze advisering.

Als je een product of dienst van ons afneemt dan bewaren we jouw gegevens voor een periode van vijf jaar na het jaar van het einde van onze dienstverlening.

De betalingsgegevens, inclusief een kopie van de factuur, bewaren we voor een periode van zeven jaar na het jaar van de betaling van het product of de dienst.

4. Derden

Wij maken gebruik van derde partijen bij het uitvoeren van onze dienstverlening.

Een belangrijke partner is Whooz. Whooz stelt consumentendata beschikbaar, die wij gebruiken voor onze dienstverlening. Met Whooz hebben we afspraken gemaakt dat dit gebeurt conform de privacyregelgeving, hun eigen privacybeleid en de toepasselijke voorwaarden.

Verder werken we ook samen met zogenaamde ‘verwerkers’. Verwerkers zijn bedrijven die (persoons)gegevens verwerken ten behoeve van en op instructie van Cäsar. Met alle verwerkers die we inschakelen hebben we schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Verwerkers mogen persoonsgegevens alleen verwerken overeenkomstig de afspraken die we met ze gemaakt hebben.

Na afloop van de betreffende bewaartermijn van jouw persoonsgegevens worden deze door derden op onze instructies gewist.

5. Beveiliging

Cäsar neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verbinding met onze website en applicatie is beveiligd met encryptie. Dit zorgt ervoor dat informatie via externe en interne verbindingen niet wordt verzonden of ontvangen als leesbare tekst. De Cäsar-servers zijn ondergebracht in een datacenter in Nederland dat beschikt over de nodige certificeringen, waarvoor hoge veiligheidsnormen gelden zowel voor fysieke, organisatorische als technische beveiliging.

6. Internationale doorgifte

Cäsar bewaart haar data op servers die zich bevinden binnen de Europese Unie. Mocht er sprake zijn van doorgifte naar een land buiten de Europese Unie, dan zal Cäsar passende maatregelen treffen ter bescherming van jouw privacy. In dat geval behoud je al jouw rechten onder de privacyregelgeving die in Nederland geldt.

7. Jouw rechten

Onder de privacyregelgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. Zo kun je:

 • ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
 • ons vragen om te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens of om minder gegevens van je te verwerken;
 • ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze niet correct zijn;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen;
 • ons verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen aan een
  andere partij.

Voor de uitoefening van jouw rechten kun je contact met ons opnemen via privacy@casar.nl. Vermeld bij jouw verzoek altijd het telefoonnummer waarop je te bereiken bent zodat wij telefonisch contact met je kunnen opnemen.

Hou er alsjeblieft rekening mee dat we jouw identiteit moeten verifiëren voordat we een verzoek kunnen uitvoeren. Wettelijke verplichtingen of bewaartermijnen vastgesteld door Cäsar kunnen in de weg staan aan de uitvoering van een verzoek.

8. Vragen

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, als je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, komen we graag met je in contact.

9. Contact - Klachten

Bij vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@casar.nl. We treden graag in overleg over de afhandeling van jouw klacht, vermeld daarom altijd een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Als we jouw klacht niet kunnen oplossen of je bent niet tevreden met de oplossing, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kan je jouw klacht dan nogmaals melden.

Hoe je dat precies moet doen kun je lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Vanuit deze pagina kun je ook doorlinken naar het digitale klachtformulier.

Let op: de Autoriteit Persoonsgegevens neemt alleen klachten in behandeling die eerst bij de organisatie (bij Cäsar dus) zijn ingediend.

10. Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke voor bovenstaande verwerkingen is:

Court1 B.V. (tevens handelend onder de naam Cäsar en Profielshop)
Breullaan 1C
Driebergen-Rijssenburg
085 – 0604 999

11. Verwerkingen

Aanvraag informatie, algemene vragen:

 • Naam, e-mailadres, bezoek- en/of postadres, (mobiel) telefoonnummer;
 • Bewaartermijn: tot één jaar na het jaar van de aanvraag. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van onze service.Bijvoorbeeld door proactief contact op te nemen.

Contactformulier:

 • Naam, e-mailadres, eventuele andere persoonsgegevens die je
  hebt ingevuld;
 • Bewaartermijn: tot één jaar na het jaar van ontvangst.

Sluiten en uitvoeren overeenkomst:

 • Naam, contactgegevens en mogelijk andere persoonsgegevens
  die je verstrekt ten behoeve van onze advisering.
 • Bewaartermijn: tien jaar na het jaar van het aangaan van de
  overeenkomst, tien jaar na het jaar van het eindigen van de
  dienstverlening. De bewaartermijn wordt opgeschort totdat
  eventuele garantietermijnen verstreken zijn.
 • Fiscale bewaartermijn (facturen etc.) zeven jaar na het jaar van
  betaling.

 

Deze privacy verklaring kan ook als pdf worden gedownload.